Dziedzictwo Unii Brzeskiej

Dziedzictwo Unii Brzeskiej

65.00

Brak w magazynie

Kategoria:

SPIS TREŚCI

Słowo wstępne (Redaktorzy)

Wokół doktryny

Ks. Radosław Kimsza – „Od obrazu Boga do podobieństwa” – rozumienie prawdy o człowieku w teologii chrześcijańskiego Wschodu

Margarita A. Korzo – Sobranie pripadkov kratkoe (Supraśl 1722) na tle katolickich siedemnastowiecznych Institutiones morales

Bazylianie

Dorota Wereda – Bazylianie jako biskupi Cerkwi unickiej w Rzeczypospolitej XVIII w.

O. Polikarp Marceluk, OSBM – Bazylianie w Kościele unickim i ich misja ludowa – teoria i praktyka, XVII-XVIII w.

Beata Lorens – Bazylianie w Warszawie w XVIII i XIX wieku w świetle źródeł lwowskich

Piotr Siwicki, diakon – Biskup chełmski Ferdynand Ciechanowski a kształtowanie tożsamości kościelnej grekokatolików Chełmszczyzny i Podlasia południowego

Radosław Dobrowolski – Szkoły parafialne bazylianów w guberni grodzieńskiej i obwodzie białostockim, 1795-1839

Miejsca kultu

Przemysław Borowik – Cerkiew w Balli Wołłowiczów

Grzegorz Ryżewski – Cerkiew w Lipsku nad Biebrzą

Joanna Tomalska – Hodyszewo. Dzieje unickiego sanktuarium w XIX w. w świetle dokumentów archiwalnych

Architektura i sztuka

Iryna Laurouskaja – Spojrzenie na dziedzictwo unii poprzez dokumenty wizytacyjne ruin Twierdzy Brzeskiej

Paweł Sygowski – Dekanat hołubicki unickiej diecezji „polskopołockiej” w 1789 r.

Agnieszka Gronek – Obrzędy chrzcielne i ich obrazowanie w sztuce cerkiewnej w XVI-XVIII w. Przyczynek do badań nad latynizacją kultury ruskiej

Ks. Michał Janocha – Ikony zachodnioruskie na terenie Polski

Mateusz Łepkowski – Episcopus – Martyr – Regni Poloniae Patronus. Kilka uwag o wzajemnym oddziaływaniu ikonografii św. Jozafata Kuncewicza oraz św. św. Wojciecha i Stanisława

Nina Datko – Ciągłość i zmiana. Ikona Myłoserdia Dweri jako element religijnej świadomości unijnej. Próba zarysowania problematyki

Wojciech Załęski – Tajemnice obrazu Supraskiej Madonny

Oksana Remeniaka – Nowe fakty w historii ikony Bogurodzicy Chełmskiej

Ruch unicki w opisie i interpretacji

Ks. Stanisław Nabywaniec – Kościelny ruch unijny w Europie Środkowej i Wschodniej jako dziedzictwo unii brzeskiej

O. Jauhien Usoszyn – Koncepcja unii według Józefa Siemaszki

Witold Kołbuk – Losy unii cerkiewnej na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej w interpretacji rosyjskich historyków XIX wieku

Waldemar F. Wilczewski – Podlaskie wizytacje parafii unickich i rzymskokatolickich w XVIII wieku – podobieństwa i różnice