Lasy Gór i Pogórza Izerskiego. Waldemar Bena

Lasy Gór i Pogórza Izerskiego. Waldemar Bena

65.00

Na stanie

Kategoria:

Najcenniejszymi elementami są łąki z wszewłogą górską, naleŜące do górskich łąk konietlicowych, oraz górskie formy świeŜych łąk niŜowych uŜytkowanych ekstensywnie, i – w mniejszym stopniu – muraw bliźniczkowych. Ponadto występują tu mocno przekształcone (osuszane) łąki wilgotne ze związku Molinion i Calthion. Jest to praktycznie jedyny w miarę zwarty obszar występowania atlantyckiego gatunku, wszewłogi górskiej Meum athamanticum, oraz tworzonego przez nią zespołu roślinnego Meo-Festucetum, w Polsce znanego tylko z Sudetów Zachodnich. Są to równieŜ zachowane siedliska bytowania wielu cennych gatunków zwierząt. Obszar jest kluczowym dla zachowania Euphydryas aurinia w całej Polsce Południowo-Zachodniej (największe znane stanowisko) oraz modraszkowatych (szacowane powyżej 2% populacji w kraju).