Przemoc, pokój, prawa człowieka

Przemoc, pokój, prawa człowieka

45.00

Brak w magazynie

Kategoria:

Na książkę składają się trzy części, stanowiące uzupełniające się aspekty problematyki pokojowej i praktyk przeciwdziałających przemocy. Pierwsza z nichpoświęcona jest refleksji filozoficznej i literackiej w podanym zakresie. Dotyczy więc tzw. mądrościowego doświadczenia. W drugiej ma miejsce zwłaszcza próba opisania historycznych przemian dotyczących pokoju i przemocy. Ta charakterystyka obejmuje głównie świat rzeczywistości fizycznej. I wreszcie ostatni fragment przedstawia współczesne prawno-międzynarodowe rezultaty wspomnianych ludzkich starań o zbudowanie pewnego poziomu gwarancji przeciw przemocy i służących pokojowi (rzeczywistość normatywna). Owa całość obejmuje więc namysł ludzki, historyczną praktykę i skutki normatywne, które ilustrują osiągnięty poziom praw człowieka.

SPIS TREŚCI

Wstęp

CZĘŚĆ I

FILOZOFICZNE TRADYCJE I LITERACKIE DOŚWIADCZENIA1. Myśl o pokoju i emancypacji człowieka od świata przemocy1.1. Wstęp. Ogólne znaczenie myśli humanistycznej. Człowieczeństwo1.2. Antyczne korzenie pokoju w polis. Eirene. Sens prawa 1.3. Teologiczne odniesienia do pokoju. Tradycja starożytna i średniowieczna. Współczesne podejścia teologiczne do pokoju1.4. Prawnonaturalne średniowiecze. Wizje odrodzeniowe. Sceptyczność myślenia1.5. Wczesnooświeceniowe uzasadnienia prawnonaturalne. Epoka rozumu. Umowa społeczna1.6. Oświeceniowe humanistyczne, prawnonaturalne i uniwersalne prawidłowości1.7. Kontroświecenie konserwatywne i romantyczno-narodowe. Wykształcanie wizji nacjonalistycznej1.8. Koncepcje emancypacji jednostki spod przemocy państwa. XIX-wieczne poszukiwania1.9. Emancypacja jednostki i pokój. Poszukiwania późnego wieku XIX i XX-wieczne1.10. Zakończenie2. Kantowska wizja człowieka, jego rozumności i wolności. Republika i prawo. Stan pokoju jako cel ludzkości2.1. Wstęp2.2. Kantowska koncepcja poznania. Poszukiwanie prawa powszechnie obowiązującego2.3. Człowiek jako istota wolna praktycznego rozumu. Imperatyw praktyczny2.4. Prawo pozytywne jako przesłanka wolności. Warunki prawa pozytywnego. Sprawiedliwość prawa2.5. Warunki tworzenia społeczeństwa i państwa. Znaczenie umowy pierwotnej Kanta. Pryncypia stanu prawnego2.6. Społeczeństwo obywatelskie i państwo. Pryncypia równości, niezależności, wolności społeczeństwa obywatelskiego2.7. Idea wiecznego pokoju. Pokój jako konieczne zadanie rozumu2.8. Kantowska wizja gościnności jako prawa2.9. Inspiracje kantowską ideą prawa i pokoju2.10. Zakończenie3. Kilka uwag o warunkach pokoju. Myśl o człowieczeństwie (refleksje literatury)3.1. Wstęp. Konieczność zrozumienia powodów problemów3.2. Zły i dobry pokój. Globalne problemy neoliberalizmu3.3. Warunki dobrego pokoju. Waga etyki i nauki dla pokoju. Konieczność etycznego dialogu3.4. Konieczność etycznej polityki i niezbędność ograniczonego zaufania do polityków3.5. ZakończenieCZĘŚĆ IIEWOLUCJA RZECZYWISTOŚCI W ZAKRESIE PRZEMOCY I POKOJU4. Kwestia propokojowej ewolucji kultury. Zmniejszanie przemocy. Integralna filozofia pokoju4.1. Wstęp4.2. Sens świata bez wojny i bez tchórzliwej przemocy4.3. Spadająca przemoc i wykształcanie świadomości pokoju4.4. Naturalny i kulturowo-ludzki mechanizm pokojowej współpracy. Problem w świecie globalnym4.5. Obszar kultury przemocy i pokrętne drogi opuszczania go4.6. Warunki pokoju i działania przeciw przemocy4.6.1. Wstęp4.6.2. Państwo i miasto (współdziałanie w ramach norm władzy). Rozwój samokontroli4.6.3. Handel i przemysł. Wzrost zamożności. Rozwój tolerancji4.6.4. Rozwój cywilizacji. Znaczenie piśmiennictwa. Empatia i jej problem. Feminizacja kultury4.6.5. Problem sprawiedliwości i moralności a pokój i przemoc. Rozbrajanie gniewu4.6.6. Rozwój rozumu i wiedzy. Rewolucyjność świadomości ludzkich źródeł zła. Uniwersytet przeciw nieprawościom4.6.7. Granica przeciw konfliktowi. Suwerenność i nienaruszalność granic4.7. Problem pokojowego życia, demokracja i liberalizm4.8. Problem rządu światowego. Organizacje i misje pokojowe. Negocjacje5. Obszary trudności pokojowych. Zjawiska z obszaru przemocy5.1. Wstęp. Ryzyko przemocy5.2. Problem zasadności i „sieroctwa” zła. Powszechność samooszukiwania. Banalność (?) motywów przemocy. Rodzaje przemocy. Społeczny resentyment5.3. Trwałość problemu ideologicznego – inspirowanie ludobójstw. Projekt neoliberalnej ideologii nierówności. Partyjno-demokratyczna służba ideologii5.4. Przemoc globalizmu, neoliberalizmu i neokapitalizmu5.5. Językowe przeszkody w osiąganiu świata bez przemocy5.6. Problem ewolucji pokojowej reżimów autokratycznych. Anokracja (reżim pretoriański)5.7. Zło ludobójstwa – sprzeciw rozumu, empatii i demokracji5.8. Przemoc wobec słabszych jednostek i grup. Problem kobiet, dzieci i homoseksualistów5.9. Zakończenie. Zakwestionowanie uzasadnień tradycyjnej przemocy. Warunki pokoju i bezpieczeństwaCZĘŚĆ IIIPRAWNE REZULTATY POSZUKIWAŃ ROZUMU I PRZEMIAN RZECZYWISTOŚCI6. Wolności i prawa jednostki – sens i rozwój6.1. Wstęp6.2. Idea oraz pojęcie wolności i praw jednostki6.3. Pokój jako warunek tworzenia oraz realizacji wolności i praw jednostki6.4. Uzasadnienie dla kształtowania wolności i praw jednostki. Liberalne korzenie6.5. Propaństwowe i proobywatelskie podejście do praw człowieka. Problem równowagi6.6. Sens wolności i praw jednostki w aktach normatywnych6.7. Rozwój „prawa” wolności i praw człowieka6.8. Prawa człowieka i polityczny proces globalizacji6.9. Nowoczesne ujęcie wolności i praw człowieka. Problem uzasadnienia normatywnej koncepcji praw człowieka6.10. Zakończenie7. Katalog podstawowych wolności i praw człowieka7.1. Wstęp7.2. Kryterium wewnętrznego rozróżnienia wolności i praw jednostki (trzy generacje)7.3. Światowa konstytucja praw człowieka. Zestaw praw człowieka w Europiei Unii Europejskiej7.4. Zasady katalogu praw człowieka7.4.1. Uwaga ogólna7.4.2. Poszanowanie i ochrona godności człowieka7.4.2. Zasada ochrony prawnej wolności człowieka7.4.3. Problem dopuszczalności ograniczeń wolności i praw jednostek. Granice swobody ustawodawcy7.4.4. Obowiązki przestrzegania, gwarantowania i popierania przestrzegania praw człowieka7.4.6. Równość i niedyskryminacja. Fundamentalne znaczenieZAKOŃCZENIEKu odświeżeniu dążności emancypacyjnych i świata bez przemocy1. Przeciw powszechności przemocy2. Oświeceniowy pokojowy projekt europejski. Sens inspirujący3. Globalna konieczność rozwiązywania problemów lokalnych i światowych4. Prawo społeczności światowej jako instrument ochrony środowiska, praw człowieka i pokoju5. Konieczność edukacji humanistycznej człowieka dla życia w pokoju.UniwersytetBibliografia